Quyết định công nhận các nghiên cứu sinh trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ Phật học khóa IV năm 2023 12 (có kèm danh sách)