Thông báo tổ chức seminar các chuyên đề tiến sĩ Phật học khóa II - đợt 1