Thông báo quyết định công nhận các nghiên cứu sinh trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ Phật học Khóa V năm 2024 ( có kèm danh sách )