Giới thiệu khoa

Khoa Trung văn được thành lập năm 2015, là một trong 10 Khoa thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (viết tắt là HVPGVN). Tiền thân của Khoa Trung văn là Khoa Phật giáo Trung-Nhật-Hàn được thành lập năm 2005, khi Học viện bắt đầu sử dụng chương trình tín chỉ. Năm 2009 chia thành 2 khoa là Khoa Phật giáo Trung Quốc và Khoa Hoa văn Phật pháp. Năm 2013 kết hợp thành một khoa là Khoa ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc. Năm 2015 đổi tên là Khoa Trung văn cho đến ngày hôm nay.