Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

ÔN THI TẠI LỚP MÔN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 2)

1.    Phật giáo Việt Nam trong quá trình tiếp biến hội nhập.

2.    Quan điểm Phật tại tâm của Thiền phái Trúc Lâm đã tác động như thế nào trong việc hình thành và phát triển Phật giáo Đại Việt.

3.    Tinh thần nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm trong việc chấn hưng đạo pháp và dân tộc thời Trần.

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 2)

Học viên chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1:

Trình bày tinh thần nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm trong việc chấn hưng Phật giáo thời Trần.

Đề 2:

Trình bày tình hình sinh hoạt Phật giáo nước ta vào thời du nhập qua tác phẩm “Lý hoặc Luận” của Mâu Tử.

*.MP3

THAM KHẢO BÀI GIẢNG CỦA KHOÁ IX

Các trung tâm Phật giáo Việt Nam (ngày 17/2/2012)

Các tác phẩm Phật giáo Giao chỉ (ngày 17/2/2012)

Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi (ngày 24/2/2012)

Phật giáo đời Trần (ngày 9/3/2012)

Thiền phái Trúc Lâm (ngày 9/3/2012)

Thiền phái Trúc Lâm (ngày 16/3/2012)

Tinh thần nhập thế đời Trần (ngày 16/3/2012)

Lịch sử truyền thừa Thiền phái Trúc Lâm (ngày 23/3/2012)

Giáo lý sắc - không (ngày 23/3/2012)

Thảo luận về sự suy phong của Phật giáo đời Trần (ngày 30/3/2012)

Ôn tập 1 (ngày 13/4/2012)

Ôn tập 2 (ngày 13/4/2012)

Ôn tập 3 (ngày 13/4/2012)

Ôn tập 4 (ngày 13/4/2012)

 

Ôn tập (ngày 22/4/2012)

ĐÀO TẠO TỪ XA

Tổng quan lịch sử Phật giáo Việt Nam (TT. TS Thích Phước Đạt, ngày 11/3/2012)

Phật giáo du nhập Việt Nam (TT. TS Thích Phước Đạt, ngày 11/3/2012)

Khương Tăng Hội (TT. TS Thích Phước Đạt, ngày 22/4/2012)

Vô ngôn thông (TT. TS Thích Phước Đạt, ngày 19/5/2012)

Thảo đường - Trúc Lâm (TT. TS Thích Phước Đạt, ngày 19/5/2012)

Trúc Lâm - Ôn tập (TT. TS Thích Phước Đạt, ngày 19/5/2012)