Lịch sử Tông phái PGVN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

ÔN THI TẠI LỚP MÔN

LỊCH SỬ TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(Dành cho học viên khoa ĐTTX Khóa II)

I.                  Câu hỏi gợi ý ôn tập:

* Bắc truyền:

1.                 Trình bày quan điểm “Phật tại tâm” của thiền phái Trúc Lâm.

2.                 Trình bày học thuyết “Cư trần lạc đạo”.

3.                 Phương thức niệm Phật của thiền phái Trúc Lâm?

4.                 Tinh thần nhập thế của thiền phái Trúc Lâm?

5.                 Nêu ý nghĩa sám hối và phương thức sám hối mà thiền phái Trúc Lâm đã giảng thuyết.

* Nam truyền:

Học viên ôn tập thi tại lớp theo chủ đề sau: Tìm hiểu một số nét đại cương về Phật giáo Nam tông tại Việt Nam.

* Hệ phái Khất sĩ:

1.                 Hãy trình bày sơ lược về các giai đoạn phát triển của Phật giáo Khất sĩ

2.                 Trình bày tư tưởng của câu “Nối truyền Thích-ca chánh pháp, đạo Phật Khất sĩ Việt Nam”.

3.                 Trình bày tư tưởng của từ “Khất sĩ”.

II.                Lưu ý khi làm bài:

-       Đề thi môn Lịch sử tông phái Phật giáo Việt Nam sẽ có 3 đề tương ứng với ba tông phái (Nam truyền, Bắc truyền và hệ phái Khất sĩ). Học viên tự chọn một đề và làm trọn vẹn đề đã chọn.

-       Học viên không được sử dụng tài liệu, nên làm bài bằng kiến thức đã học và sự suy tư của cá nhân.

ĐỀ TIỂU LUẬN

MÔN LỊCH SỬ TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(Dành cho học viên khoa ĐTTX Khóa II)

I.       Đề tài gợi ý:

     Học viên có thể chọn 1 trong 3 tông phái dưới đây để viết tiểu luận

*       Bắc truyền:

          Trình bày những đặc trưng tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm trong quá trình phát triển Phật giáo Đại Việt đời Trần.

*       Nam truyền:

Tìm hiểu một số nét đại cương về Phật giáo Nam tông tại Việt Nam.

*       Hệ phái Khất sĩ:

Tìm hiểu một số nét đặc trưng của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam

II.   Lưu ý khi làm bài:

-        Không nên sử dụng tên đề tài: quá dài (nên sử dụng câu đơn), mang tính khái quát cao (VD: Thử bàn về…, Một số vấn đề về…), thể hiện quá rõ nội dung đề tài, nói rõ kết quả nghiên cứu.

-        Phải đúng theo quy cách bài nghiên cứu, theo sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn về môn phương pháp nghiên cứu, ví dụ:

+ Phần cước chú (ghi chú trích dẫn trực tiếp từ nguồn tư liệu nào) và được ghi theo thứ tự: tên tác giả, tên tác phẩm, Nxb, năm xuất bản, trang (tr. … ); hay từ nguồn trang web nào.

+ Mục lục: ghi số trang cụ thể cho từng mục.

+ Tài liệu tham khảo: ghi theo thứ tự tên tác giả, tên tác phẩm, Nxb, năm xuất bản; không liệt kê trang web (đưa nguồn trang web vào cước chú).

+ Trích dẫn nguyên văn để trong dấu “….” , và tên tác phẩm in nghiêng.

-       Sử dụng giấy A4 (210 x 297mm). Cỡ chữ: 13, Font: Times New Roman, mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm. Các tiêu đề đều in đậm.

-        Số trang: Tối thiểu 8 trang A4 (210 x 297mm); Tối đa: không giới hạn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề cương: Phật giáo Khất sĩ (TT. Thích Giác Nhường biên soạn)

*.MP3

ĐÀO TẠO TỪ XA

Phật giáo Nam tông (TT. Thích Thiện Minh, ngày 25/3/2012)

Phật giáo Nam tông du nhập 1 (ngày 20/5/2012)

Phật giáo Nam tông du nhập 2 (ngày 20/5/2012)