Lịch sử Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN HỌC

ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM

(dành cho học viên lớp đào tạo từ xa khóa 2 của Học viện Phật Giáo)

Câu hỏi:

Hãy giới thiệu tóm tắt về kỷ nguyên độc lập, tự chủ và thống nhất của nước nhà (905 – 1527)

Người ra đề

NGUYỄN KHẮC THUẦN

*.MP3

THAM KHẢO BÀI GIẢNG CỦA KHOÁ IX

Kháng chiến chống nhà Đường (GS. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 21/2/2012)

Kỷ nguyên độc lập - tự chủ - thống nhất (GS. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 23/2/2012)

Nhà Trần (GS. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 8/3/2012)

Kháng chiến chống Nguyên Mông (GS. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 8/3/2012)

Đất nước đầu thế kỷ XV (Gs. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 15/5/2012)

Kháng chiến của Lê Lợi (Gs. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 15/5/2012)

Nam Bắc triều (Gs. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 22/3/2012)

Tây Sơn thống nhất đất nước (Gs. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 22/3/2012)

Nghệ thuật ca múa nhạc và văn hoá nước nhà (Gs. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 5/4/2012)

Văn học nhân gian và nghệ thuật (Gs. Nguyễn khắc Thuần, ngày 5/4/2012)

Chính quyền Tây sơn và đời sống tư tưởng (Gs. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 6/4/2012)

Việt Nam vào thời nhà Nguyễn (Gs. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 6/4/2012)

Việt Nam từ năm 1945 đến nay (Gs. Nguyễn Khắc Thuần, ngày 6/4/2012)

Việt Nam từ năm 1945 đến nay 2 (ngày 18/4/2012)

Thực dân Pháp xâm lược nước ta và quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 18/4/2012)

ĐÀO TẠO TỪ XA

Việt Nam:  đất nước - con người

Xã hội nông dân Việt Nam (GS Nguyễn Khắc Thuần, ngày 3/6/2012)