Thuật ngữ Phật pháp Tiếng Anh

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

FINAL TEST REVIEW

(ÔN TẬP THI)

1.      Vocabulary  ( Từ vựng) :

Từ bài 4 đến bài 6 (P1)

2.      Grammar ( ngữ pháp) :

Từ bài 4 đến bài 6 bao gồm

-         Các thì simple present and present continuous

-         Adverb clause of purpose : that, so that, in order that

                                             To, in order to

-         So…that ( so+ adj + that)

-         Relative clause ( mệnh đề quan hệ)

3.      Nội dung thi gồm :

-         Trắc nghiệm

-         Điền từ

-         Ngữ pháp ( chia thì, xếp từ thành câu, nối câu, viết lại câu, dịch…)

-         Đọc hiểu ( đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)

*.MP3

ĐÀO TẠO TỪ XA

The simple present and the simple 1 (ngày 7/4/2012)

The simple present and the simple 2 (ngày 7/4/2012)

Lesson 5 (ngày 2/6/2012)

Tài liệu tham khảo

LESSON 5

LESSON 6

RELATIVE CLAUSE

The kalamas dich - ôn thi