Thiền học đại cương

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

ÔN THI TẠI LỚP MÔN THIỀN HỌC ĐẠI CƯƠNG

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 2)

Dựa vào tác phẩm Như Lai thiền – HT. Thích Minh Châu, NXB Phương Đông, 2010 và kinh nghiệm hành thiền của bản thân, học viên hãy ôn tập kỹ các chủ đề sau:

1.    Định nghĩa Thiền của Luận sư Buddhaghosa[1].

2.    Mười sáu đề tài quán niệm[2].

3.    Những thuận lợi và khó khăn khi thực hành Như Lai thiền?[1]
Tác phẩm Như Lai thiền, trang 19 đến trang 32.

[2] Tác phẩm Như Lai thiền, trang 35 đến trang 37.

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN THIỀN HỌC ĐẠI CƯƠNG

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 2)

Học viên chọn 1 trong 2 đề tài sau:

1.    Thiền pháp của Tổ Đạt-ma.

2.    Thiền pháp của Lục tổ Huệ Năng.

*.MP3

THAM KHẢO BÀI GIẢNG CỦA KHOÁ IX

Thiền pháp của Lục Tổ Huệ Năng (TT. Thông Thiền, ngày 28/2/2012)

Thiền học - quan điểm hơi thở (ĐĐ. Tăng Định, ngày 28/2/2012)

Thiền pháp của Lục Tổ Huệ Năng 2 (TT. Thông Thiền, ngày 13/3/2012)

Thiền định (ĐĐ. Tăng Định, ngày 13/3/2012)

Hướng dẫn làm Tiểu luận (TT. Thông Thiền, ngày 20/3/2012)

Bách trượng thanh quy (TT. Thông Thiền, ngày 10/4/2012)

Ôn tập kỳ cuối (ngày 10/4/2012)

ĐÀO TẠO TỪ XA

Khái quát nguyên lý Thiền (TT Thích Tăng Định, ngày 10/3/2012)

16 đề tài nguyên lý Thiền (TT Thích Tăng Định, ngày 10/3/2012)

Thiền học Đại cương (TT. Thích Thông Thiền, ngày 11/3/2012)

Các trường phái Thiền (TT. Thích Thông Thiền, ngày 11/3/2012)

Định nghĩa Thiền (TT. Thích Tăng Định, ngày 25/3/2012)

Hướng dẫn làm tiểu luận (TT. Thích Thông Thiền, ngày 24/3/2012)

Thiền pháp Đạt Ma (TT. Thích Thông Thiền, ngày 24/3/2012)

Thiền pháp Huệ Năng (TT. Thích Thông Thiền, ngày 24/3/2012)

Tổng kết Học kỳ 2 ( TT. Thích Thông Thiền, ngày 24/3/2012)

Đề mục Thiền (TT. Tăng Định, ngày 27/3/2012)

Bách trượng thanh quy (TT. Thông Thiền, ngày 27/3/2012)

Bách trượng thanh quy 2 (TT. Thông Thiền, ngày 29/3/2012)

Thi sĩ nhà Đường và sự ảnh hưởng của Thiền Tông (TT. Thông Thiền, ngày 5/4/2012)

Ôn tập (TT. Tăng Định, ngày 5/4/2012)

Ôn tập về các vấn đề Thiền Nguyên Thủy (TT. Tăng Định, ngày 22/4/2012)