Luật học PG đại cương

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN LUẬT HỌC PHẬT GIÁO ĐẠI CƯƠNG

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 2)

Học viên chọn 1 trong 2 đề tài sau:

1.    Vai trò của giới luật đối với đời sống người xuất gia.

2.    Vai trò của giới luật đối với đời sống người tại gia.

ÔN THI TẠI LỚP MÔN

LUẬT HỌC PHẬT GIÁO ĐẠI CƯƠNG

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 2)

I.                   Câu hỏi ôn tập:

Học viên tìm hiểu kỹ các nội dung sau:

1.      Giải thích bốn sắc thái của Giới luật: Giới pháp, Giới thể, Giới hạnh, Giới tướng.

2.      Phân biệt hai loại Giới luật: Chỉ và tác.

3.      Giải thích ý nghĩa của Khai, Già (Giá), Trì, Phạm trong giới luật Phật giáo.

4.      Thế nào là Chỉ Trì? Thế nào là Tác Phạm?

5.      Thế nào là Tác Trì? Thế nào là Chỉ Phạm?

6.      Dựa vào các điều giới luật đã biết hoặc đang thực hành của a) Người Phật tử xuất gia, hoặc b) Người Phật tử tại gia, hãy giải thích các tính chất: Khai, Già, Trì, Phạm trong giới luật Phật giáo. Cho ví dụ minh họa.

7.      Trên cương vị là người Phật tử, bạn nghĩ gì về tinh thần giới luật do Đức Phật chế định? Và sự thực hành giới luật Phật giáo của người Phật tử đối với xã hội hiện tại mà bạn đang sống?

II.               Tài liệu tham khảo:

Học viên có thể tham khảo nhiều tài liệu, ví như:

1.      Cương yếu Giới luật– HT. Thánh Nghiêm

2.      Giới luật học cương yếu– HT. Tuệ Đăng

3.      Hành trì Giới luật– Tâm Minh

4.      Luật học đại cương– Thích Nhựt Chiếu/ HT. Thanh Kiểm/ HT. Thích Thiện Siêu

5.      Một số vấn đề Giới luật– HT. Thích Phước Sơn.

ĐÀO TẠO TỪ XA

Tinh thần giới luật (HT. Phước Hoàn, ngày 10/3/2012)

Giới điều Phật giáo (HT. Phước Hoàn, ngày 10/3/2012)

Sơ lược quá trình thiết lập và ý nghĩa của việc hành trì giới luật (HT. Phước Hoàn, ngày 8/4/2012)

Hai hệ thống giới luật (Ht. Thích Phước Hoàn, ngày 21/4/2012)

Giới luật theo quan điểm của từng bộ phái (Ht. Thích Phước Hoàn, ngày 21/4/2012)

Ôn Tập (Ht. Thích Phước Hoàn, ngày 17/06/2012)

Vai trò giới luật (Ht. Thích Phước Hoàn, ngày 17/06/2012)