Kinh Trung bộ 2

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

TÀI LIỆU VĂN BẢN (*.DOC)

1. Kinh Hữu học

2. Kinh Malunkyaputta

3. Kinh Vương tử Bồ đề

4. Kinh Angulimala

5. Kinh Phù di

6. Kinh Ratthapala

8. Đại kinh 40

9. Tiểu kinh Saccaka

10. Đề ôn tập trắc nghiệm cuối hk2

FILE BÀI HỌC (*.MP3)

1. DTTX3_Bài 1_Kinh Hữu học_p.1_05.04.2014

2. DTTX3_Bài 1_Kinh Hữu học_p.2_05.04.2014

3. DTTX3_Bài 2_Kinh Chánh tri kiến_P.1_15.12.2014

4. DTTX3_Bài 2_Kinh Chánh tri kiến_P.2_15.12.2014

5. DTTX3_Bài 3_Kinh Ratthapala_25.05.2014

6. DTTX3_Bài 4_Đại kinh 40_07.06.2014

7. DTTX3_Bài 5_Ôn tập cuối HK2_14.06.2014

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ 2

(Dành cho Hc viên HK 2, khoa Đào to txa khóa III)

Những học viên không thi giữa kỳ tại lớp môn Kinh Trung Bộ có thể làm tiểu luận tại nhà nhưng phải đăng ký danh sách với Ban cán sự lớp.

Thi gian np bài: Nộp cùng lúc với ngày nộp tiểu luận các môn bắt buộc.

Đ: 

Hãy trình bày những điểm tương đồng và dị biệt của hai bài KINH THÁNH CẦU (số 26) và KINH VƯƠNG TỬ BỒ ĐỀ (số 85).

Học viên đã học được điều gì qua hai hai bài kinh trên.