Luật học PG đại cương

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE VĂN BẢN TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giới đàn Tăng - HT. Thích Thiện Hoa

2. Ý nghĩa giới luật_tóm tắt bài giảng

FILE ÂM THANH (.*MP3) LỚP CHÍNH QUY

1. K10_Bài 1_Giới thiệu tổng quan môn học_16.12.2013

2. K10_Bài 2_Xuất gia_17.12.2013

3. K10_Bài 3_Giới và luật_p.1_24.12.2013

4. K10_Bài 4_Giới và luật_p.2_26.12.2013

5. K10_Bài 5_Giới và luật_p.3_26.12.2013

6. K10_Bài 5_Phân loại giới luật_06.01.2014

7. K10_Bài 5_Giới bản Ba la đề mộc xoa_p.1_14.01.2014

8. K10_Bài 5_Giới bản Ba la đề mộc xoa_p.2_14.01.2014

9. K10_Bài 5_Giới bản Ba la đề mộc xoa_p.3_14.01.2014

10. K10_Bài 6_Giới Tăng già bà thi sa - Giới Ba dật đề_24.02.2014

11. K10_Bài 6_Giới Tăng già bà thi sa_TT_10.03.2014

12. K10_Bài 7_Các pháp Yết ma_p.1_17.03.2014

13. K10_Bài 7_Các pháp Yết ma_p.2_18.03.2014

14. K10_Bài 7_Các pháp yết ma_p.3_24.03.2014

15. K10_Bài 7_Các pháp yết ma_p.4_25.03.2014

16. K10_Bài 7_Các điều kiện để pháp yết ma thành tựu_31.03.2014

17. K10_Bài 8_Nội dung luật tạng Pali_Xả và thọ Y - Bát_p.1_01.04.2014

18. K10_Bài 9_Bố tát và thuyết giới_08.04.2014

19. K10_Bài 10_Ôn thi cuối học kỳ 2_08.04.2014

FILE ÂM THANH (*.MP3) LỚP TỪ XA

1. DTTX3_Bài mở đầu_Giới thiệu tổng quan môn học_01.03.2014

2. DTTX3_Bài 1_Xuất gia_01.03.2014

3. DTTX3_Bài 2_Giới luật_p.1_22.03.2014

4. DTTX3_Bài 2_Giới luật_p.2_22.03.2014

5. DTTX3_Bài 2_Giới luật_p.3_19.04.2014

6. DTTX3_Bài 2_Giới luật_p.4_19.04.2014

7. DTTX3_Bài 3_Các pháp yết ma_P.1_24.05.2014

8. DTTX3_Bài 3_Các pháp yết ma_P.2_24.05.2014

9. DTTX3_Bài 4_Truyền giới và thọ giới_22.06.2014

10. DTTX3_Bài 5_Bố tát và an cư - ôn tập cuối hk2_22.06.2014

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ 2

Xem chi tiết